ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการเผาไหม้ของถ่านหินด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์
Library Call : PJ.2553 / 5458  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ขณะเผาไหม้ถ่านหิน โดยถ่านหินที่ใช้เป็นถ่านหินซับบิทูมินัสจากบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)ทำการเผาในเตาเผา ปริมาณที่ใช้คือ 500 กรัม ทำการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate Analysis) และแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) จากนั้นทำการศึกษาผลของปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของถ่านหินในอัตราส่วนที่ต่างๆกัน คือ 4,6,8,10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักถ่านหินโดยการเก็บเถ้าที่เหลือหลังจากการเผาไหม้มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Sulfer Analyzer ผลที่ได้แสดงในรูปร้อยละของปริมาณซัลเฟอร์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับการเผาโดยปราศจากไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ 8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักถ่านหิน ปริมาณซัลเฟอร์ที่ลดลงเท่ากับ 71.83 เปอร์เซ็นต์และรองลงมาคือ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักถ่านหิน ปริมาณซัลเฟอร์ที่ลดลงเท่ากับ 67.80 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอาจส่งผลให้ค่าการเปลี่ยน (conversion) ของถ่านหินลดลง (?5 เปอร์เซนต์) ซึ่งส่งผลให้ค่าความร้อนที่ได้น้อยลงด้วย ผลของงานวิจัยนี้ทำให้ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมของไทเทเนียมไดออกไซด์และถ่านหินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณซัลเฟอร์ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน