ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การวัดการปลดปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2549 / 3803 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านหินและเปลือกกาแฟ โดยเครื่องที่ใช้ในการทดลองมีขนาดความสูง 3 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ในส่วน Riser และ 20 ซม. ในส่วน Downcomer วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปลดปล่อยก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ก๊าซ N2O , CO , CO2 , SO2 ,NOx ซึ่งเป็นก๊าซเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ อัตราส่วนของชีวมวลกับถ?านหิน และผลของการเติมหินปูนที่มีต่อการเผาไหม้ถ่านหิน และการเผาไหม้ถ่านหินร่วมกับเปลือกกาแฟ จากการวิจัย สัดส่วนของเปลือกกาแฟที่สามารถผสมได้มากที่สุดคือร้อยละ 33 โดยน้ำหนัก และการผสมเปลือกกาแฟมากขึ้นจะทำให้แก๊สออกซิเจน,แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้น ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลง ส่วนการเติมหินปูนในการเผาไหม้ถ่านหินสามารถลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 93.38 โดยมีสัดส่วนของ Ca/S เท่ากับ 1.5 และเป็นการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ อย่างไรก็ตามในการทดลองนี่ไม่สามารถสรุปผลได้เกี่ยวกับผลของหินปูนต่อแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ ส่วนผลของหินปูนในการเผาไหม้ร่วมระหว่างถ่านหินและเปลือกกาแฟ ให้ผลเช่นเดียวกับการเผาไหม้ถ่านหิน ยกเว้นแก๊สไนโตรเจนออกไซด์จะมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณหินปูนและสามารถลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 93.91ที่สัดส่วนของ Ca/S เท่ากับ 1.5