ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำทดแทนน้ำมันเตา
Library Call : PJ.2539 / 1289  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเผาไหม้เชื้เพลิงถ่านหินผสมน้ำ ซึ่งเป็นการนำเชื้อเพลิงแข็งมาใช้ในรูปของเชื้อเพลิงเหลว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ทดแทนน้ำมันเผา โดยทำการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำสองชนิดคือ ANTHRACITE ที่ความเข้มข้นถ่านหินร้อยละ 55, 60, 65 โดยน้ำหนัก และ SUB-BITUMINOUS ที่ความเข้มข้นถ่านหินร้อยละ 50, 55, 60 โดยน้ำหนักเชื้อเพลิงผสม และเติมสารลดแรงตึงผิว CTAB และ SDS ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 และ 0.5 โดยน้ำหนัก ที่ทำการหยดด้วยเข็มฉีดยา และหัวเข็มเบอร์ 18 พบว่าความเข้มข้นร้อยละ 55 และ 60 โดยน้ำหนัก สามารถหยดผ่านหัวเข็มเบอร์ 18 ได้ แต่ที่ความเข้มข้นร้อยละ 65 โดยน้ำหนัก เชื้อเพลิงมีความเข้มข้นมาก ไม่สามารถหยดผ่านหัวเข็มเบอร์ 18 ได้ จึงต้องถอดหัวเข็มออก แล้วหยดผ่านหลอดฉีดยาแทน จากนั้นนำไปเผาไหม้ในอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เถ้าที่ได้มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลแดง เมื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณร้อยลคาร์บอนที่เหลืออยู่ด้วยเครื่อง CHNS Elemental Analyzer พบว่าเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงถ่านหินผง คือ มีปริมาณร้อยละคาร์บอนที่เหลือน้อยกว่าถ่านหินผง คือ ร้อยละ 0.39 และ 0.82 ตามลำดับ และพบว่าการเติมสารลดแรงตึงผิวมีผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เชื้อเพลิงถ่านหิน ANTHRACITE ผสมน้ำและสารลดแรงตึงผิว CTAB ให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าสารลดแรงตึงผิว SDS เพราะมีปริมาณร้อยละคาร์บอนที่เหลืออยู่น้อยกว่า SDS คือร้อยละ 0.39 และ 0.76 ตามลำดับ โดยที่ความเข้มข้น CTAB ร้อยละ 1.0 ให้การเผาไหม้ที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจากมีปริมาณร้อยละ 0.5 คือร้อยละ 0.39 และ 0.55 ตามลำดับ ส่วนการเติมสารลดแรงตึงผิว SDS ในเชื้อเพลิงถ่านหิน SUB-BITUMINOUS ผสมน้ำยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากเถ้าที่ได้แสดงแนวโน้มของปริมาณคาร์บอนที่สูงขึ้น