ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเผาไหม้ร่วมชีวมวลและถ่านหิน ในถ่านหิน ในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2554 / 5944  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สำหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการเผาไหม้ในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ซึ่งตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ อัตราส่วนเชื้อเพลิงของถ่านหินต่อชีวมวล (สัดส่วน 30:70, 50:50 และ70:30) และตำแหน่งที่ป้อนอากาศทุติยภูมิ ที่มีผลต่อการเผาไหม้ร่วมระหว่างถ่านหินกับชีวมวลภายในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน รวมถึงอุณหภูมิภายในท่อไรเซอร์ และองค์ประกอบของฟลูแก๊ส ซึ่งได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์) โดยใช้ถ่านหินชนิดซับบิทูมินัสและชีวมวลคือไม้มะม่วง โดยท่อไรเซอร์หรือห้องเผาไหม้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 3 เมตร ป้อนเชื้อเพลิงที่อัตราคงที่ 8 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ป้อนอากาศปฐมภูมิอัตราคงที่ 200 ลิตรต่อนาทีและตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิจะถูกกำหนดที่ 1.0, 2.0 และ 2.4 เมตร จากการวิจัยพบว่าอัตราส่วนของถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น การปลดปล่อยของแก๊สไนโตรเจนออกไซด์สำหรับการเผาไหม้ไม้มะม่วงจะมีค่ามากกว่าการเผาไหม้ถ่านหินเนื่องจากไม้มะม่วงมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมากกว่า และสำหรับถ่านหินจะมีอัตราการปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์มากที่สุดที่ตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิที่ 2 เมตร ในขณะที่ถ่านหินผสมชีวมวลมีอัตราการปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์มากที่สุดที่ตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิที่ 1 เมตร