ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาผลของการป้อนอากาศแบบขั้นต่อการเกิดไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมกันระหว่างถ่านหินและชีวมวลในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2555 / 6137 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิที่ส่งผลต่อปริมาณการเกิดไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมกันระหว่างถ่านหินและชีวมวลถ่านหินและชีวมวลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือถ่านหินซับบิทูมินัสและกะลามะพร้าวตามลำดับงานวิจัยนี้ศึกษาผลของอัตราส่วนของอากาศปฐมภูมิต่ออากาศทุติยภูมิตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิและอัตราส่วนการป้อนถ่านหินและชีวมวลโดยทำการปรับค่าอัตราส่วนอากาศปฐมภูมิต่ออากาศทุติยภูมิดังนี้คือ80:20 70:30และ60:40ตามลำดับนอกจากนี้ได้ศึกษาผลของตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิที่ต่างกัน3ตำแหน่งโดยห่างจากหัวเผาเป็นระยะทาง1เมตร2เมตรและ2.4เมตรตามลำดับจากผลการทดลองพบว่าเมื่ออัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิเพิ่มขึ้นการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ลดลงทุกตำแหน่งของการป้อนอากาศทุติยภูมิดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการป้อนอากาศแบบขั้นสามารถช่วยลดการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลได้โดยภาวะที่เหมาะสมคืออัตราส่วนของอากาศปฐมภูมิต่ออากาศทุติยภูมิเท่ากับ60:40และตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิห่างจากหัวเผา2.4เมตรและนอกจากนี้เมื่อทำการผสมถ่านหินกับชีวมวลในอัตราส่วน50:50และ0:100พบว่าเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนการป้อนอากาศปฐมภูมิต่ออากาศเดียวกันคือ70:30และตำแหน่งในการป้อนอากาศทุติยภูมิเดียวกันเมื่อปริมาณชีวมวลเพิ่มขึ้นปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญและในการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลผลของตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิมีแนวโน้มเดียวกับกรณีของการเผาไหม้ถ่านหินเพียงอย่างเดียว