ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การหาปริมาณกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
Library Call : ส4869
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณกำมะถันในลิกไนต์โดยวิธีเรืองรังสีเอกซ์เพื่อที่จะนำไปใช้กับเครื่องวิเคราะห์แบบ EXD ที่ใช้ต้นกำเนิดรังสีแบบไอโซโทปรังสีแบะหัววัดแบบพอร์ซันนัล ได้ใช้ตัวอย่างลิกไนต์จำนวน 61 ตัวอยาง จากเมืองแม่เหมาะ จังหวัดลำปาง โดยนำมาวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันและเถ้าโดยวิธีการมาตรฐานทางเคมี และทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มีปริมาณสูงในเถ้าด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์เรืองแสงแบบEXD ที่ใช้วัดรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง และเครื่องวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์เรืองแบบ WDX ผลการวิจัยชี้ให้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์เรืองแบบ EDX ที่ใช้หัววัดพรอพอร์ชันนัล เพื่อหาปริมาณเหล็กและแคลเซียมรวมทั้งการวัดความเข้มรังสีเอ็กซ์เรืองของกำมะถันในตัวอย่างทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่าปริมาณกำมะถันแปรผันตรงตามปริมาณเหล็กและยังพบว่ามีความสัมพันธ์ดีขึ้น สำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณเถ้าน้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อทำการทดลองหาปริมาณกำมะถันในตัวอย่างลิไนต์ใหม่ 10 ตัวอย่าง และในถ่านหินมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก แล้วหาปริมาณกำมะถันจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง เหล็กกับกำมะถันพบว่าให้ผลใกล้เคียงกับผลที่ได้จากวิธีมาตรฐานทางเคมีและค่าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบกำมะถันของ 10 ตัวอย่างนี้โดยวิธีเปรียบเทียบความเข้มรังสีเอกซ์เรืองของกำมะถันหินมาตรฐานหรือลิกไนต์ทราบปริมาณกำมะถันแล้ว ซึ่งพบว่าให้ผลที่น่าพอใจเมื่อปริมาณเถ้าแคลเซียมและเหล็ก ของตัวอย่างกับตัวอย่างมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกันเท่านั้น