ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : จลนพลศาสตร์การขจัดกำมะถันในถ่านหินด้วยกระบวนการเมเยอร์ส
Library Call : วพ.2535 / 1175  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาจลพลศาสตร์การขจัดกำมะถันในถ่านหินเม่เมาะด้วยกระบวนการเมเยอร์ โดยใช้สารละลายเฟอริกคลอไรด์และสารละลายเฟอริกซัลเฟตเป็นตัวออกซิไดซ์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบไม่ต่อเนื่อง จากผลการทดลองพบว่าปริมาณการขจัดกำมะถันและเถ้าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเฟอริก อุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการขจัดจะลดลงเมื่อขนาดถ่านหินเพิ่มขึ้น อัตราเร็วปฏิกิริยาของการขจัดกำมะถันไพไรต์แสดงได้ด้วยโมเดลปฏิกิริยาต่อเนื่องและเป็นปฏิกิริยาอันดับสอง มีค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยา(k2) สำหรับปฏิกิริยากำมะถันไพไรต์ของถ่านหินแม่เมาะในสารละลายเฟอริกคลอไรด์คือ K2 = 5.1 ? 10-2exp(-14.30 ? 106/RT) และสารละลายเฟอริกซัลเฟต คือ K2 = 6.3 ? 10-2exp(-14.50 ? 106/RT) ปฏิกิริยาการขจัดกำมะถันไพไรต์สามารถอธิบายโดยโมเดลแกนกลางที่ไม่เกิดปฏิกิริยาหดตัวจากข้อมูลการทดลอง พบว่าขั้นตอนที่ควบคุมอัตราเร็วปฏิกิริยาการขจัดกำมะถันไพไรต์ คือ ขั้นตอนการแพร่ของฟอริก(III)อิออนผ่านชั้นผลิตภัณฑ์เข้าสู่แกนกลางที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยา ค่าการแพร่ประสิทธิผล(De) สำหรับปฏิกิริยากำมะถันไพไรต์ของถ่านหินแม่เมาะในสารละลายเฟอริกคลอไรต์คือ De = 5.1 ? 10-8exp(-15.40 ? 106/RT) และในสารละลายเฟอริกซัลเฟต คือ De = 2.4 ? 10-8exp(-12.45 ? 106/RT)