ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการแปรผันเวลาและอุณหภูมิต่อการแปรรูปร่วมของถ่านหินและวัสดุเหลือทิ้ง
Library Call : PJ.2548 / 3476  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการแปรรูปของถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งแม่เมาะ ในเครื่องปฏิกรณ์ทนอุณหภูมิและความดันสูงแบบแบตช์ ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร โดยทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรต่อไปนี้คือ อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 450-480 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 1-30 นาที และน้ำหนักน้ำต่อลิกไนต์ 2 ต่อ 1 – 10 ต่อ 1 ภาวะที่เหมาะสม คือ ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 1 นาที น้ำหนักน้ำต่อลิกไนต์ 10 ต่อ 1 ให้ร้อยละการเปลี่ยน 43.4 และร้อยละผลได้ของเหลวประมาณ 17.37 เเละเมื่อนำน้ำเสียมาแปรรูปร่วมที่ภาวะดังกล่าว พบว่าร้อยละการเปลี่ยนมากที่สุดเท่ากับ 45.0 เเละร้อยละผลได้ของเหลวเพิ่มขึ้นเป็น 18.86 จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมด้วยซอฟแวร์จำลองการกลั่น พบว่าการเเปรรูปร่วมกับน้ำเสียสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเหลว