ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายต่อการแปรรูปถ่านหินเป็นของเหลว
Library Call : วพ.2547 / 3442 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การแปรรูปถ่านหินแม่เมาะลิกไนต์ให้เป็นของเหลว ทดลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ โดยใช้สารละลายโทลูอีน/เตตราลินเป็นตัวทำละลาย งานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลของอุณหภูมิ ความดัน ไฮโดรเจนเริ่มต้นและอัตราส่วนตัวทำละลายต่อถ่านหินที่มีต่อร้อยละการเปลี่ยนถ่านหิน ร้อยละผลได้ของเหลวและองค์ประกอบของเหลว นอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลของตัวเร่งปฏิกิริยาไอร์ออน(III)ซัลไฟด์ ไอร์ออนนิกเกิล และนิกเกิลโมลิบดีนัมอีกด้วย ในกรณีที่ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 410 ํC ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น 12 เมกะพาสคัล อัตราส่วนตัวทำละลายต่อถ่านหินเท่ากับ 1 ให้ร้อยละผลได้ของเหลวสูงสุดคือ 53.8% (daf) ซึ่งประกอบด้วยแนฟทา 3.5% เคโรซีน 61.3% แก๊สออยล์เบา 12.6% แก๊สออยล์ 3.2% และกากน้ำมัน 19.4% ที่ภาวะการทดลองเดียวกันเมื่อมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัม ให้ร้อยละผลได้ของเหลวเพิ่มขึ้นเป็น 60.7% (daf) ซึ่งประกอบด้วยแนฟทา 2% เคโรซีน 72.8% แก๊สออยล์เบา 14.9% แก๊สออยล์ 2.4% และกากน้ำมัน 7.9% เมื่อนำเคโรซีนมาวิเคราะห์ด้วย GC/MS พบว่ามีองค์ประกอบได้แก่ Tetralin, Naphthalene, Cycloheptasiloxane dodecamethyl-, Dodecanoic acid methyl ester, Cycloheptasiloxzne tetradecamethyl-, Dodecanoic acid ethyl ester, Methyl tetradecanoate และ Dibutyl phthalate