ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สมบัติการไหลและเสถียรภาพของเชื้อเพลิงผสมถ่านหินกับน้ำมันเตา
Library Call : ส580
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เทคโนโลยีเชื้อเพลิงผสมถ่านหินกับน้ำมันเตา (COM) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทดแทนน้ำมันเตาในอุปกรณ์การเผาไหม้ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง สมบัติของเชื้อเพลิงผสมขึ้นอยู่กับลักษณะของถ่านหินและของเหลว งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติการไหลและเสถียรภาพองเชื้อเพลิงผสมถ่านหินกับน้ำมันเตา โดยใช้ถ่านหินในประเทศประเภทซับบิทูมินัส และบิทูมินัส ส่วนน้ำมันเตาใช้น้ำมันเตาเบาเบอร์ 1 และนำ้มันเตาเบาเบอร์ 6 ตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ ความเข้มข้นของถ่านหิน (10-15%) ชนิดของถ่านหินและน้ำมันเตา อุณหภูมิ (40-80?ซ) ขนาดอนุภาคถ่านหิน (-75, 75-90 และ 90-106 ไมครอน) และชนิดของตัวเติม พฤติกรรมของเชื้อเพลิงผสมแบ่งเป็นสองลักษณะ โดยแสดงพฤติกรรมของไหลแบบนิโตเนียนที่ความเข้มข้นของถ่านหินต่ำ ส่วนที่ความเข้มข้นของถ่านหินสูงมีพฤติกรรมแบบบิงแฮมพลาสติก ค่าความเค้นครากของเชื้อเพลิงผสมแตกต่างกันไปตามชนิดของถ่านหินและชนิดของน้ำมันเตา สำหรับความหนืดพบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของถ่านหิน เพิ่มขึ้นหรือใช้น้ำมันเตาที่มีความหนืดสูงขึ้น ตลอดจนการใช้ขนาดถ่านหินเล็กลงทำให้ความหนืดของเชื้อเพลิงผสมเพิ่มขึ้น การเพิ่มของอุณหภูมิทำให้ความหนืดลดลงได้ ในการศึกษาเสถียรภาพของเชื้อเพลิงโดยเทคนิคการตกตะกอน เชื้อเพลิงผสมของ 25% ของถ่านหินบ้านปูและ 2% ตัวเติมเอทโธมีน C-20 ผสมในน้ำมันเตาเบาเบอร์ 1 และใช้ 30% ถ่านหินบ้านปูและ 1% ตัวเติมเอทโธมีน C-20 ผสมในน้ำมันเตาเบาเบอร์ 6 มีอัตราส่วนการนอนก้น 0.61 และ 0.49 ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงว่าเสถียรภาพของเชื้อเพลิงผสมอยู่ในรูปของโครงข่ายและมีการนอนก้นแบบหลวมๆ และตัวเติมแบบแคดอิออนทำให้ระบบมีเสถียรภาพกว่าตัวเติมชนิดอื่นๆ