ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ และระบุพื้นที่ที่มีโครงสร้างเหมาะสมต่อการกักเก็บปิโตรเลียม บริเวณตอนเหนือของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย
Library Call : PJ.2552 / 4847 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสำรวจหาแหล่งน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยนั้น ให้ความสำคัญกับแอ่งตะกอนในยุคเทอร์เชียรีเป็นหลัก โดยมีแอ่งปัตตานี เป็นหนึ่งในแอ่งสะสมตะกอนขนาดใหญ่ ที่สามารถพบแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีศักยภาพ กระจายตัวอยู่มากมายในพื้นที่ การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นเพื่อระบุบริเวณที่มีแหล่งกักเก็บน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ในบริเวณตอนเหนือของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย โดยอาศัยการแปลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติ เพื่อสร้างแผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้างของพื้นที่ศึกษา พร้อมทั้งศึกษาคุณลักษณะของคลื่นไหวสะเทือน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ชนิดของหิน และของไหลในหินนั้นๆ เพื่อประมวผลร่วมกัน และระบุพื้นที่ ที่มีโครงสร้างกักเก็บที่มีความเหมาะสมต่อการสะสมตัวของปิโตรเลียม จากการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างของพื้นที่ ซึ่งได้จากแปลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติ พบว่า บริเวณที่มีพื้นที่สูง จะอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของพื้นที่ และมีความชันลดต่ำลงเรื่อยๆ เข้าหาจุดศูนย์กลางของแอ่งสะสมตะกอน ซึ่งมักจะพบโครงสร้างกักเก็บอยู่บริเวณที่สูงของพื้นที่ศึกษานี้ ยิ่งไปกว่านั้น จากผลการศึกษาคุณลักษณะของคลื่นไหวสะเทือน พบว่า ระนาบเอ แสดงลักษณะของหินดินดานที่เป็นตัวปิดกั้นที่แผ่กว้าง ระนาบบี แสดงให้เห็นลักษณะของทางน้ำโบราณ และ ระนาบซี แสดงลักษณะความผิดปกติของแอมพลิจูดค่าสูง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สอดคล้องต่อ โครงสร้างกักเก็บในพื้นที่ศึกษา โดยคาดว่าลักษณะความผิดปกตินี้ เกิดจากการตอบสนองของ ไฮโดรคาร์บอน ที่สะสมตัวอยู่ในแหล่งกักเก็บ ผลสรุปจากการวิเคราะห์ทั้งทางธรณีวิทยาโครงสร้าง และคุณลักษณะของคลื่นไหวสะเทือน จะได้พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการสะสมตัวของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ 4 ตำแหน่ง บนระนาบเอ และ3 ตำแหน่ง บนระนาบบี ตามลำดับ