ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแยกน้ำมันปิโตรเลียมออกจากพอลิคลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีนด้วยถ่านกัมมันต์
Library Call : PJ.2552 / 4765 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พอลิคลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน (S-316) เป็นสารที่ถูกนำมาใช้สกัดน้ำมันออกจากน้ำ เนื่องจากมีข้อดี คือ มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถสกัดน้ำมันได้ถึง 98 % ของปริมาณน้ำมันที่ปนอยู่ในน้ำ ในขณะที่สารชนิดอื่นๆสามารถสกัดน้ำมันได้เพียง 90% เท่านั้น แต่สารชนิดนี้มีราคาแพง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการแยกน้ำมันออกจากสารละลาย S-316 โดยใช้ตัวดูดซับทั้งสามชนิด ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ชนิดก้อน ถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ด และถ่านกัมมันต์ชนิดผง โดยใช้เทคนิคฟูเรียทรานส-ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทสโกปี (FTIR) ในการตรวจวัดปริมาณของน้ำมัน จากการทดลองแบบแบทช์พบว่า ถ่านกัมมันต์ชนิดผงสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด เมื่อใช้น้ำหนักถ่านกัมมันต์ชนิดผง 0.40 g ดูดซับน้ำมันใน S-316 ปริมาตร 5 mL จะให้ประสิทธิภาพการดูดซับ (% adsorption) สูงที่สุด โดยสมดุลของการดูดซับคือ 21 ชั่วโมง จากนั้นศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมันในระบบคอลัมน์ พบว่าเมื่อใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดผงที่อัตราการไหล 1 mL/min ให้ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันสูงสุด จากนั้นนำไปศึกษาความจุการดูดซับน้ำมันของถ่านกัมมันต์ชนิดผง พบว่าถ่านกัมมันต์น้ำหนัก 0.40 g สามารถดูดซับน้ำมันในสารละลาย S-316 ความเข้มข้น 47 ppm ได้ปริมาตรสูงสุด 24 mL