ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันดิบในถังหมัก
Library Call : วพ.2545 / 3094 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายน้ำมันดิบในถังหมักขนาด 3 ลิตร ระดับห้องปฏิบัติการ และรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำมันดิบระหว่างในระดับขวดเขย่ากับในถังหมักขนาด 3 ลิตร ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากผลการทดลองการย่อยสลายน้ำมันดิบ (Tapis crude oil) พบว่า ในระดับถังหมักขนาด 3 ลิตร มีความแตกต่างจากในระดับขวดเขย่าอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สถิติ Paired Samples Test เป็นตัวทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันดิบระหว่างในระดับถังหมักกับในระดับขวดเขย่าที่สภาวะเดียวกัน เท่ากับ 95.17 เปอร์เซ็นต์ และ 89.39 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 7 วัน ตามลำดับ ดังนั้นจึงทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายน้ำมันดิบในถังหมัก โดยมีการแปรผันปัจจัยต่าง ๆ คือ อัตราส่วนของหัวเชื้อที่เติมลงในระบบ ค่าความเป็นกรด – ด่างเริ่มต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ อัตราการให้อากาศ และการเติมสารอาหารแก่ระบบ และจากการทดลอง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายน้ำมันดิบ ( 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยใช้หัวเชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรต่อปริมาตร ในอาหาร BH broth 3 ลิตร) ได้ดีที่สุดคือ ที่สภาวะอัตราส่วนระหว่างแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได้กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำมันดิบได้ เท่ากับ 2 :1 ความเป็นกรด – ด่างเริ่มต้น 8.0 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และอัตราการให้อากาศเท่ากับ 1.0 v.v.m. (ปริมาตรต่อปริมาตรต่อนาที) โดยที่การเติมสารอาหารอย่างต่อเนื่องจะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันดิบได้ดีกว่าเมื่อไม่มีการเติมสารอาหาร เฉลี่ยเท่ากับ 97.91 เปอร์เซ็นต์ และ 90.88 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามลำดับ