ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกรองแบบพลวัตเพื่อขจัดน้ำมันจากไขปิโตรเลียม
Library Call : วพ.2532 / 744 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไขสแลคซึ่งได้จากกระบวนการแยกไขมันมีน้ำมันปนอยู่ประมาณร้อยละ 20 เมื่อนำไปผ่านกระบวนการขจัดน้ำมันจได้ไขที่บริสุทธิ์ขึ้นและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น การทำเทียนไข สารขัดเงาและอื่อนๆ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการกรองแบบพลวัตในการขจัดน้ำมันของไขสแลคโดยใช้ตัวทำละลายเมทิลเอทิลคีโตน จากการศึกษาให้ห้องปฏิบัติการโดยการกรองผลึกไขด้วยกรวยกรอง Buchner ที่มีความดันตกในการกรอง 50 มม.ปรอท พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการตกผลึกไข คือ อัตราส่วนไขต่อเมทิลเอทิลคีโตนเท่ากับ 1:8 อุณหภูมิในการตกผลึกไข 25?ซ เมื่อนำสภาวะดังกล่าวไปใช้ในการขจัดไขด้วยเครื่องกรองพลวัต ที่ความเร็วของใบกวนในเครื่องกรอง 85 และ 240 รอบต่อนาที ความดันเฉลี่ยของการกรอง 304 มม.ปรอท พบว่าความเร็วของใบกวนจะมีผลน้อยมากต่อการทดลอง และเครื่องกรองสามารถกรองได้อย่างต่อเนื่องเมื่อ slurry ที่ได้มีอัตราส่วนตัวทำละลายต่อไข 3.65:1 เละเมื่อนำไขผ่านเครื่องกรอง 2 ครั้ง ปริมาณน้ำมันในไขจะลดลงเลหือร้อยละ 9.54 และ 5.17 ตามลำดับ