ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและลักษณะการออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของสารโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากดอกและเส้นใยเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 
Library Call : วพ.2536 / 1277
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตดอกเห็ดหมื่นปี(Ganoderma lucidum) จากการแยกเนื้อเยื่อสายพันธุ์ในประเทศให้ผลดรเมื่อเพาะในถุงขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้ค่าBiological efficiency 14.5% ระยะการเก็บ 90 วัน การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเส้นใยที่เจริญในสูตรอาหารPD (มันฝรั่ง 400 กรัม/ลิตร และ กลูโคส 60 กรัม/ลิตร), YEM (กลูโคส 60 กรัม/ลิตร) สูตร Molass ความเข้มข้น 5% (V/V) และกลูโคส50 มิลลิกรัม/ลิตรจะทำให้อัตราการเจริญและการผลิตสารโพลิแซคาไรด์สูงสุดการเพิ่มธาตุอาหารในแต่ละสูตรจะทำให้การสังเคราะห์โพลิแซคคาไรด์ลดลง การสกัดสารโพลิแซคคาไรด์จากดอก เส้นใย และอาหารเลี้ยงเส้นใยด้วยน้ำร้อนและตกตะกอนด้วยเอทธานอล ถูกทำให้บริสุทธิ์โดยนำไปผ่านคอลัมน์ DEAE-cellulose และ Sepharose-6-B ได้สารพอลิแซคคาไรด์ 2 พีคหลัก ทั้งในเส้นใยและดอก เส้นใย และอาหารเลี้ยงเส้นใยคือ 1.2?106, 1.9?106 และ1.9?106 ดาลตัน ตามลำดับ ผลการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลิแซคคาไรด์เปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบจากดอกและเส้นใยโดยฉีดเข้าช่องท้อง(ให้เซลล์มะเร็ง Fibgosarcoma 2?104 เซลล์/หนู1ตัว) คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารโพลิแซคคาไรด์โดยหาจุดหลอมเหลว, ค่า specific rotation (|?|?|?_D^25 C = 0.005, น้ำกลั่น) น้ำหนักโมเลกุลความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากดอก เส้นใย และอาหารเลี้ยงเส้นใยเท่ากับ 1,800, 2,800 และ 3,200 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบเซลล์มะเร็ง Fibrosarcoma ทาง Histopathology ภายใต้กล้องไมโครสโคป