ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การก่อตัวของตะกรันและผลกระทบของตะกรันในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ
Library Call : 531562
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีความสำคัญมากในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งมีตะกรันเป็นปัญหาหลักขัดขวางการถ่ายเทความร้อนที่บริเวณผิวของการถ่ายเทความร้อน ทำให้เกิดความสูญเสียในทางเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลงเมื่อเกิดตะกรัน ทางแก้ไขคือการทำความสะอาดผิวของการถ่ายเทความร้อน ซึ่งควรมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสีย โดยงานวิจัยนี้ได้สร้างเครื่องทดสอบการก่อตัวของตะกรันในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อนำมาวางแผนการทำความสะอาด ทดลองโดยควบคุมความดันและควบคุมอุณหภูมิคงที่ เพื่อศึกษาการถ่ายเทความร้อนจากฮีทเตอร์ไปยังของเหลว โดยใช้โปรแกรมแมทแลป (MATLAB) เป็นตัวควบคุมและเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิที่ฮีทเตอร์และอุณหภูมิในน้ำมันดิบ และนำมาคำนวณหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความต้านทานตะกรัน Rf(T, t) = (0.0000000032e0.07T + 0.000006)t สามารถใช้ทำนายที่อุณหภูมิของน้ำมันดิบ 90? ถึง 130? และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนด้วยโปรแกรมไฮซิส (HYSYS) พบว่าอุณหภูมิของน้ำมันดิบที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงเฉลี่ย 2% และสูญเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.7 ล้านบาทต่อเดือน สาเหตุเกิดตะกรันมาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความร้อนและทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง