ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดกรองแบคทีเรียที่ผลิตไนซินจากน้ำมันดิบ
Library Call : PJ.2549 / 3594 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แลคติกแอซิดแบคทีเรียจำนวน 102 สายพันธุ์ถูกคัดกรองได้จากน้ำนมดิบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS เพื่อหาแบคทีเรียที่สร้างไนซิน ซึ่งเป็นแบคเทอริโอซินชนิดหนึ่ง โดยจากผลการทดลองพบว่ามี แลคติกแอซิดแบคทีเรียจำนวน 8 สายพันธุ์ ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 3 สายพันธุ์ที่ไวต่อไนซิน คือ Lactobacillus plantarum TISTR 850, Pediococcus pentosaceus TISTR 374, Propionibacterium freundenreichii TISTR 446 โดยคาดว่าแบคทีเรียที่มีความสามารถยับยั้งเหล่านี้สามารถสร้างไนซินได้ เมื่อนำมาทำปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ไพรเมอร์ NokF และNokR ซึ่งจำเพาะกับยีนไนซิน พบแบคทีเรียเพียง1 สายพันธุ์ที่มียีนไนซิน