ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำเสถียรกากตะกอนน้ำมันดิบด้วยวิธีการเผาแล้วทำให้เป็นก้อนแข็ง
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของกากตะกอนน้ำมันดิบและขี้เถ้าซึ่งเกิดจากเผากากตะกอนน้ำมันดิบที่อุณำหภูมิ 400? ซ 800? ซ และ 1,200? ซ จากนั้นทำการศึกษาหาวัสดุประสานที่เหาะสมที่สุดในการทำเสถียรกากตะกอนน้ำมันดิบและขี้เถ้าหลังการเผาให้เป็นก้อนแข็ง รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการกำจัดกากตะกอนน้ำมันดิบด้วยวิธีการดังกล่าว กากตตะกอนน้ำมันดิบที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการตะกอนที่สะสมอยู่ภายในถังเก็บกักน้ำมันดิบเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีกากตะกอนน้ำมันดิบนี้เกิดขึ้นมากกว่า 5 ล้านลิตรต่อปี วัสดุประสานที่ใช้คือ ปูนซิเมนต์ ,ปูนขาวดิบและปูนขาวดิบผสมปูนซิเมนต์ (1:1 โดยน้ำหนัก) จากการทดสอบหาสมบัติของกากตะกอนน้ำมันดิบและขี้เถ้า โดยใข้วิธีการสกัดสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 5 ชนิด คือ อาร์เซนิค, แคดเมีนม, ปรอทและตะกั่ว ในน้ำชะละลาย พบว่า กากตะกอนน้ำมันดิบมีปริมาณมาร์เซนิค น้อยกว่า 0.01 มก./ล, ปรอท 10.95 มก/ล, และตะกั่ว 10.28 มก./ล ขี้เถ้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 400?ซ. มีปริมาณอาร์เซนิคน้อยกว่า 0.01 มก./ล. แคดเมียม น้อยกว่า 0.2 มก./ล., ปรอท 0.16 มก./ล. และตะกั่ว 6.20 มก./ล. ขี้เถ้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 800? ซ. มีปริมาณอาร์เซนิค น้อยกว่า 0.01 มก./ล., แคดเมียม 1.82 มก.ล.,โครเมียม น้อยกว่า 0.01 มก./ล., แคดเมียม 11.42 มก./ล., โครเมียม น้อยกว่า 0.2 มก.ล., ปรอท 0.01 มก./ล., และตะกั่ว 2.80 มก./ล., แต่เกณฑ์ค่ามาตรฐานปริมาณโลหะหนักในน้ำชะละลายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดให้มีปริมาณอาร์เซนิคไม่เกิน 5 มก./ล., แคดเมียม ไม่เกิน 1 มก./ล., โครเมียม ไม่เกิน 5 มก./ล., ปรอท ไม่เกิน 0.2 มก./ล., และตะกั่ว ไม่เกิน 5 มก./ล., จากผลการทดสอบจะเห็นว่า ค่าโลหะหนักบางชนิดมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้น กากตะกอนน้ำมันดิบและขี้เถ้าที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 400? ซ 800?ซ และ 1,200? ซ. จัดเป็นของเสียอันตรายชนิดหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานต่อไป ผลจากการทดสอบหาชนิดและสัดส่วนผสมของวัสดุประสานเบื้องต้น พบว่า ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุประสานที่เหมาะสมที่ทำให้แข็งของขี้เถ้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 400? ซ 800? ซ และ 1,200? ซ. ผ่านเกณฑ์ทดสอบกำลังรับแรงอัด (14 กก./ตร.ซม.) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานโลหะหนักในน้ำชะละลาย โดยมีสัดส่วนผสมของปูนซิเมนต์ต่อขี้เถ้าในอัตราร้อยละ 50, 40 และ 20 ตามลำดับ