ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การย่อยสลายน้ำมันดิบโดยแบคทีเรียเชื้อผสมที่คัดแยกจากดินที่ได้รับการปนเปื้อน
Library Call : PJ.2555 / 6238 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ดินที่สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบได้ จากดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันดิบบริเวณ site loft แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ 72 สายพันธุ์ โดยเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อminimal salt medium ที่มีน้ำมันดิบเป็นแหล่งคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันดิบดีที่สุดจำนวน 5 สายพันธุ์โดยดู จากค่า OD600 เป็นเวลา 7 วัน โดยแบคทีเรียที่คัดแยกมา 5 สายพันธุ์ได้แก่ GK020 GK036 GK040 GK048 และ GK050 โดยแต่ละสายพันธุ์มีค่า OD600 ที่สูงที่สุดคือ 1.077 0.948 1.279 1.360 และ 1.466 ตามลำดับ จากนั้นนำแบคทีเรียที่คัดเลือกมาทำแบคทีเรียคู่ (coculture) และแบคทีเรียเชื้อผสม (mixed culture) เมื่อเปรียบเทียบค่า OD600 ของแบคทีเรียเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) แบคทีเรียคู่ และ แบคทีเรียเชื้อผสม จากการทดลองพบว่า แบคทีเรียคู่ส่วนมากมีค่า OD600 ต่ำกว่าของแบคทีเรียเชื้อบริสุทธิ์ จึงสันนิษฐานว่าแบคทีเรียที่คัดเลือกมาเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบแก่งแย่งแข่งขันกัน (competition) หรืออาจขัดขวางการเจริญของกันและกัน ส่งผลให้แบคทีเรียดังกล่าวเจริญเติบโตได้น้อยลง ยกเว้นแบคทีเรียคู่สายพันธุ์ GK036 ร่วมกับ GK040 แบคทีเรียคู่สายพันธุ์ GK036 ร่วมกับ GK048 แบคทีเรียคู่สายพันธุ์ GK040 ร่วมกับ GK048 และแบคทีเรียเชื้อผสมที่มีค่า OD600 ใกล้เคียงกับแบคทีเรียเชื้อบริสุทธิ์ จึงสันนิษฐานว่าแบคทีเรียสายพันธุ์เหล่านี้เมื่ออยู่ร่วมกันแล้ว จะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบอิงอาศัย (symbiosis) ส่งผลให้แบคทีเรียดังกล่าวเจริญเติบโตได้ดี คำสำคัญ : การบำบัดโดยชีววิธี การย่อยสลาย น้ำมันดิบ แบคทีเรียคู่ และ แบคทีเรียเชื้อผสม