ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การย่อยสลายน้ำมันดิบโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกไว้ในระบบบำบัดแผ่นหมุนชีวภาพ
Library Call : วพ.2548 / 4116
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายน้ำมันดิบของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบบำบัดแผ่นหมุนชีวภาพขนาด 4 ลิตร ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากผลการทดลองการย่อยสลายน้ำมันดิบ (Tapis crude oil) พบว่าการสลายตัวทางกายภาพ โดยไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบ ที่ระดับความเร็วรอบของแผ่นหมุนชีวภาพ 2 รอบต่อนาที ระดับการจมตัวของแผ่นหมุนชีวภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ กับที่ ระดับความเร็วรอบของแผ่นหมุนชีวภาพ 4 รอบต่อนาที ระดับการจมตัวของแผ่นหมุนชีวภาพ 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สถิติ Pair Samples Test เป็นตัวทดสอบ พบว่าอัตราการสลายตัวทางกายภาพ โดยไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์ของไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบเท่ากับ 41.46 เปอร์เซ็นต์ และ 41.38 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 7 วันตามลำดับ ดังนั้นจึงศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบในระบบบำบัด โดยแปรผันความเร็วรอบในการหมุนของแผ่นหมุนชีวภาพ และระดับการจมตัวของแผ่นหมุนชีวภาพ และจากการทดลองพบว่าทั้งระดับการจมตัวและความเร็วรอบในการหมุนของแผ่นหมุนชีวภาพมีผลต่ออัตราการย่อยสลายของน้ำมันดิบและสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของระบบบำบัดที่ใช้ คือ ที่ระดับความเร็วรอบ 4 รอบต่อนาที และระดับการจมตัวของแผ่นหมุนชีวภาพ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยระบบสามารถย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนได้ 87.35 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 5 วัน ดังนั้นใช้สภาวะที่เหมาะสมศึกษาต่อในระบบต่อเนื่องพบว่าระบบสามารถย่อยสลายน้ำมันดิบได้ 91.96 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 5 วัน