ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลโดย Pseudomonas fluorescens 
Library Call : PJ.2539 / 1070 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล Pseudomonas fluorescens ในห้องปฏิบัติการ ความเข้มข้นของน้ำทะเลตัวอย่างที่ศึกษาเท่ากับ 3 g/l โดยใช้อัตราส่วนแบคทีเรียต่อน้ำตัวอย่างเป็น 1:10 (ปริมาตร/ปริมาตร) และ แปรผันปริมาณ (NH4)2SO4 และ K2HPO4 ที่เติมลงในน้ำทะเลเพื่อหาปริมาณที่ เหมาะสมที่แบคทีเรียสามารถย่อยสลายน้ำมันได้ดี วิเคราะห์หาปริมาณนอร์มัล-อัลเคนในน้ำทะเลตัวอย่างโดยใช้สารละลายเฮกเซน เป็นตัวสกัดและวัดด้วยวิธี แกสโครมาโตกราฟี ผลการทดลองพบว่า การเติม yeast extract และ K2HPO4 ช่วยในการย่อยสลายน้ำมันได้ดีขึ้น และอาหารที่มีการเติม yeast extract มีแนว โน้มว่ามีการทดลองของนอร์มัลอัลเคนมากกว่าอาหารที่เติมแต่เชื้อแบคทีเรีย