ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การย่อยสลายสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในดินที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมโดยการเติมใบมะขามที่หมักกับดินที่ปนเปื้อน
Library Call : TH 2003 2/01  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจัดว่าเป็นสารมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสมบัติการแพร่กระจายและความเป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ จุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการบำบัดสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียม โดยการใช้ใบมะขามที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารพิษนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการเตรียมหัวเชื้อ และนำไปใช้ในระบบบำบัด นำตัวอย่างดินปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียมบริเวณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ผสมกับใบมะขามในอัตราส่วน ดิน : ใบมะขาม เท่ากับ 9 : 1 โดยปริมาณดินและใบมะขามรวมกันได้ 2 กรัม ในวันที่ 49 ของการทดลองพบว่ามีอัตราการย่อยสลายดีที่สุด คือมีปริมาณ ฟีแนนทรีน, ฟลูออแรนธีน, และไพรีน ถูกย่อยสลาย 13%, 20%, และ 8% ตามลำดับ จนในวันที่ 56 มีการย่อยสลายเพิ่มขึ้น 5%, 4%, และ 1% ตามลำดับ ในขณะที่ ในชุดควบคุมไม่พบการลดลงของสารเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงนำดินที่ผสมที่ย่อยสลายในวันที่ 49 ไปใช้เป็นหัวเชื้อ โดยผสมระหว่างดินกับหัวเชื้อ ในอัตราส่วน ดิน : หัวเชื้อ เท่ากับ 9:1 และมีการเติมหญ้าจากสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลาย โดยปริมาณดินรวมกับใบมะขาม และดินรวมกับใบมะขามกับหญ้า เท่ากับ 20 กรัม จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ดินปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียมบริเวณ สถานีรถไฟบางกอกน้อยที่ผสมกับหัวเชื้อ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารปนเปื้อนได้ดีที่สุด และเมื่อตรวจแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีแนนทรีนที่เกิดขึ้นในชุดการทดลอง โดยนับจำนวนโคโลนีที่มีวงใสล้อมรอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ CFMM ที่พ่นทับด้วยสารละลายฟีแนนทรีน พบวาในชุดการทดลองนี้สามารถตรวจพบปริมาณแบคทีเรียได้มากที่สุด โดยแบคทีเรียเหล่านี้สามารถจะตรวจพบเฉพาะในดินที่เติมหัวเชื้อเท่านั้น กล่าวโดยสรุปหัวเชื้อที่เตรียมจากการหมักใบกับดินที่ปนเปื้อนให้ผลการย่อยสลายสารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในดินที่ปนเปื้อนที่มาจากแหล่งต่างกัน