ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาธรณีวิทยาและการศึกษาปริมาณปิโตรเลียมของหลุมเจาะแม่น้ำน่านจากแหล่งน้ำมันสิริกิตติ์
Library Call : PJ.2548 /3399  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พื้นที่แม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำมันสิริกิตต์ ซึ่งอยู่ภายในแอ่งพิษณุโลก ซึ่งแอ่งพิษณุโลกนี้เป็นแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอเทียรี บริเวณที่ราบภาคกลาง ในบริเวณพื้นที่แม่น้ำน่านมีหลุมเจาะอยู่ทั้งสิ้น 5 หลุม และในการทดลองครั้งนี้ได้นำข้อมูลจากทุกหลุมมาใช้ ได้แก่ หลุมเจาะแม่น้ำน่าน 1, หลุมเจาะแม่น้ำน่าน 2, หลุมเจาะแม่น้ำน่าน 3, หลุมเจาะแม่น้ำน่าน 4 และ หลุมเจาะแม่น้ำน่าน 5 ทุกหลุมเจาะมีความลึกค่อนข้างน้อย คือ มีความลึกอยู่ในช่วง 449-1306.5 เมตร การได้มาซึ่งข้อมูลได้นั้นได้มีการจัดเตรียมโดยบริษัทไทยเชลล์สำรวจและผลิตระหว่างปี คริสต์ศักราช 1983-1985 จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เพื่อศึกษาธรณีวิทยาโดยมุ่งเน้นไปที่การลำดับชั้นหิน และสภาพแวดล้อมของการสะสมตัว และเพื่อหาปริมาตรปิโตรเลียมในพื้นที่แม่น้ำน่าน โดยใช้ข้อมูลwire line log, แท่งหิน, แท่งหินข้างหลุมเจาะ, เศษหินจากหลุมเจาะ, แผนที่โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ และข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ2มิติ ทั้งนี้ผลที่ได้จากจุดประสงค์แรกสามารถแปลผลสภาพแวดล้อมในการสะสมตัวได้ว่าพื้นที่แม่น้ำน่านมีการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบfluvial และ alluvial ผลที่ได้จากจุดประสงค์ที่สอง พบว่าหลุมเจาะแม่น้ำน่าน1, หลุมเจาะแม่น้ำน่าน3 และหลุมเจาะแม่น้ำน่าน5 เป็นหลุมเจาะที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียม ซึ่งในการคำนวณหาSTOIIPสามารถทำได้โดยวิธีbubble pointเนื่องด้วยพื้นที่แม่น้ำน่านเป็นstratigraphic trap geometry เนื่องมาจากสภาพใต้พิภพที่คาดการณ์ไม่ได้ การคำนวณหาSTOIIP จึงต้องแบ่งเป็น2กรณี ได้แก่ กรณีที่มีความเป็นไปได้ของปิโตรเลียมมาก และกรณีที่มีความเป็นไปได้ของปิโตรเลียมน้อย ทั้งนี้ค่าformation volume factor ที่นำมาใช้เป็นช่วงในขอบเขตหนึ่ง ผลที่ได้ออกมาจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาพื้นที่แม่น้ำน่านในภายภาคหน้า อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของน้ำมันที่พบในพื้นที่แม่น้ำน่านนี้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพเนื่องจากความตื้นของหลุมเจาะ