ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาปัจจัยทางกายภาพต่อการย่อยสลาย PAHs ของเชื้อ SK1 และทดสอบความสามารถของเชื้อ SK1 และ PHPY ในการย่อยสลายน้ำมันดิบและผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อการย่อยสลายน้ำมันดิบ
Library Call : PJ.2550 / 3952 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การปนเปื้อนของน้ำมันดิบและสารประกอบในกลุ่มพอลิไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การทดลองนี้ได้ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันดิบ และผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อการย่อยสลายน้ำมันดิบของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ SK1 และ PHPY ที่แยกมาจากน้ำทะเลซึ่งแยกได้จากตัวอย่างน้ำทะเลพัทยา จ. ชลบุรี และน้ำทะเล จ.สงขลา ตามลำดับ โดยใช้ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิตรของน้ำมันดิบเป็นปริมาณเริ่มต้น พบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ SK1 สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบได้ถึง 31.62% แต่ไม่พบการลดลงของน้ำมันดิบโดยสายพันธุ์ PHPY และสารลดแรงตึงผิว Triton X-100 และ Tween 80 สามารถเพิ่มการย่อยสลายน้ำมันดิบของเชื้อ PHPY ได้เพิ่มขึ้นอีก 20-30% แต่สารลดแรงตึงผิวทั้งสองชนิดไม่สามารถเพิ่มการย่อยสลายน้ำมันดิบของเชื้อ SK1 ได้ การทดลองนี้ยังได้ศึกษาผลของปัจจัยทางกายภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง และความเค็ม ที่มีต่อการย่อยสลายฟีแนนทรีน ของสายพันธุ์ SK1 โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีแนนทรีน 500 ppm พบว่าสามารถเจริญที่อุณหภูมิ 30๐C และ 37๐C แต่ที่อุณหภูมิ 45๐C ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยที่อุณหภูมิ 37๐C เกิดการย่อยสลายฟีแนนทรีนได้ดีที่สุด โดยสามารถย่อยสลายฟีแนนทรีนได้ 19.36% แบคทีเรียสายพันธุ์ SK1 เจริญได้ในน้ำทะเลกรองที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 5 6 7.4 8 และ 9 โดยที่ค่าความเป็นกรดด่าง 8 มีการย่อยสลายฟีแนนนทรีนได้ดีที่สุดโดยสามารถย่อยได้ 32.90% นอกจากนี้สายพันธุ์ SK1 เจริญได้ในน้ำทะเลกรองที่มีระดับความเค็ม 20 40 60 และ 80 กรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อลิตรของน้ำทะเลกรอง การย่อยสลายฟีแนนทรีนที่ 20 กรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อลิตร จะเกิดการย่อยสลายฟีแนนทรีนได้ดีที่สุด โดยย่อยสลายฟีแนนทรีนได้ 36.18%