ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารทำเครื่องหมายสำหรับน้ำมันปิโตรเลียมจาก Congo red และ Bromothymol blueกับ myristoyl chloride
Library Call : PJ.2555 / 6354
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สารทำเครื่องหมายในน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใหม่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากโบรโมไทมอลบลู และคองโกเรด ผ่านปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับไมริสโทอิลคลอไรด์โดยอนุพันธ์ของโบรโมไทมอล บลูถูกสังเคราะห์และทำให้บริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีและพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี และยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตสโกปีส่วนอนุพันธ์ของคองโกเรดถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยกำลังดำเนินการขั้นพิสูจน์เอกลักษณ์