ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นร่วมกับแผ่นทองคำเปลว
Library Call : 550378 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cells: DSSCs) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในด้านของพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากการประกอบที่ง่าย ค่าประสิทธิภาพที่ดีพอสมควร และต้นทุนในการผลิตต่ำ ในงานวิจัยนี้วัสดุขั้วอิเล็กโทรดของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงถูกผสมด้วยท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น (Multi-walled carbon nanotubes: MWCNTs) และแผ่นทองคำเปลว โดยทั่วไปเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เชิงพาณิชย์ (P25) เป็นวัสดุขั้วอิเล็กโทรด และเมื่อนำไปทดสอบด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V tester) ให้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 5.43% เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นและแผ่นทองคำเปลวมีคุณสมบัติในการเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จึงถูกนำมาใช้ในการเตรียมวัสดุขั้วอิเล็กโทรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ซึ่งการเตรียมวัสดุขั้วอิเล็กโทรดจะถูกศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับค่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นและแผ่นทองคำเปลวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงได้ โดยค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short-circuit current) เท่ากับ 13.98 mA/cm2 และ 12.82 mA/cm2 ตามลำดับ และให้ค่าประสิทธิภาพ (?) เท่ากับ 7.01% และ 6.48% ตามลำดับ