ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลโดยออกซิเดทีพดีซัลเฟอร์ไรเซชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกา
Library Call : 550414  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยออกซิเดทีฟดีซัลเฟอร์ไรเซชัน โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารออกซิแดนต์ ที่อัตราส่วนสารออกซิแดนต์ต่อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ 0.02:1 ถึง 0.07:1 และสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล กรดอะซิติกและอะซีโตน ที่อัตราส่วนตัวทำละลายต่อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในช่วง 0.25:1 ถึง 2:1 ที่ภาวะอุณหภูมิในช่วง 25 ถึง 90 องศาเซลเซียส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกา ที่ขนาดรูพรุนแตกต่างกัน ทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกำจัดกำมะถันถูกใช้ในการศึกษานี้ ได้มาจากโรงกลั่นน้ำมันระยองเพียวริฟายเออร์ จากการศึกษาพบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารประกอบกำมะถันถูกเปลี่ยนเป็นซัลโฟนหรือซัลฟอกไซด์ที่มีขั้ว และจุดเดือดสูงขึ้นกว่าสารประกอบกำมะถัน ทำให้เกิดการย้ายเฟสของสารประกอบกำมะถันจากชั้นของน้ำมันมันดีเซลหมุนเร็วไปสู่ชั้นของตัวทำละลาย โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นสารออกซิแดนต์ในอัตราส่วน 0.04 โดยมีกรดอะซิติกเป็นตัวทำละลายในอัตราส่วน 1:1 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกา ที่ขนาดรูพรุน 60 mesh ปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงประมาณ 60.14 เปอร์เซ็นต์ต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 1 ครั้ง แต่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 3 ครั้งจึงจะสามารถลดปริมาณกำมะถันได้น้อยกว่า 0.005 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันดีเซล