ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : จลนพลศาสาตร์ของการรีฟอร์ม มีเทน ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินา
Library Call : วพ.2537 / 1388
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์ม มีเทน ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินา ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร สูง 450 มิลลิเมตร ภายในบรรจุด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล/อลูมินา ที่มีพื้นที่จำเพาะ 230 ตารางเมตรต่อกรัม ความหนาแน่น 1610 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดประสงค์เพื่อกาสมการอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งนิยามโดยจำนวนโมลของมีเทนที่เข้าทำปฏิกิริยาต่อหน่วยน้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลาและศึกษากฏของอาร์เรเนียส เพื่อหาค่าพลังงานกระตุ้นและแฟกเตอร์ความถี่ จากการศึกษาทดลองพบว่า อัตราเร็วเกิดปฏิกิริยาที่จุดเริ่มต้น (initial rate) ของมีเทนจะเป็นปฏิกิริยาอันดับที่ 1.119 ของมีเทน 0.385 ของไอน้ำ และ -1.311 ของคาร์บอนไดออกไซด์ เขียนเป็นสมการดังนี้ -r_methane=K?[CH_4]?^1.119?[?H_2 O]?^0.385 ??[CO_2]?^(-1.311) โดย k=55.23 exp.(-15,149/RT)