ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซนบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย
Library Call : วพ.2544 / 2603  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษากระบวนการไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซน บนตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย และตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย ในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ 210-330 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจน 1-5 เมกะปาสคาล เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 120-360 นาที และปริมาณตัวเร่งปกิกิริยา 0.25-1.00 กรัมต่อปริมาณสารตั้งต้น 10 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์ไอโซเมอร์ที่ได้นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี จากการทดลองพบว่า เมื่ออุณหภูมิ ความดันไฮโดรเจน และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อสารตั้งต้น 10 มิลลิลิตร เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าร้อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ไอโซเมอร์ที่ต้องการ (2,2-ไดเมทิลบิวเทน และ 2,3-ไดเมทิลบิวเทน) เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เมื่อเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น ค่าร้อยละการเลือกเกิดของผลิตภัณฑ์ไอโซเมอร์ที่ต้องการจะมีค่าลดน้อยลง ภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซน ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมซัลเฟเทตเซอร์โคเนียปริมาณ 1.00 กรัม ต่อปริมาณสารตั้งต้น 10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจน 5 เมกะปาสคาล และเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 120 นาที ซึ่งที่ภาวะดังกล่าวนี้ ให้ค่าร้อยละการเลือกเกิดของ 2,2-ไดเมทิลบิวเทน และ 2,3-ไดเมทิลบิวเทน เท่ากับ 22.72% และ 8.45% ตามลำดับ