ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไฮโดร-ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮปเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิดต่างๆ
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์