ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงเมทานอลไปเป็นโอเลฟินเบา บนตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิโคอะลูมิโนฟอสเฟตชนิด 34
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์