ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเลียนแบบกระบวนการรีฟอร์มมิงแอลพีจีด้วยไอน้ำในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจน
Library Call : 520680  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงแอลพีจีด้วยไอน้ำในอุตสาหกรรม โดยใช้ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปพัฒนาแบบจำลอง และตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อมูลจริงจากอุตสาหกรรม จากนั้นจำลองกระบวนการโดยศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปร ดำเนินการต่างๆ ประกอบด้วย อุณหภูมิภายในเครื่องรีฟอร์ม อัตราการป้อนไอน้ำเข้าสู่กระบวนการ และการใช้อรรถประโยชน์ต่างๆ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การผลิตก๊าซไฮโดรเจนมีแนวเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องรีฟอร์มและอัตราการป้อนไอน้ำเพิ่มขึ้น โดยสภาวะดำเนินงานที่เหมาะสมถูกนิยามไว้บนพื้นฐานของต้นทุนในการดำเนินงานต่ำสุด ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และน้ำหล่อเย็น ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่งสภาวะดำเนินงานที่เหมาะสมมีค่าอุณหภูมิที่ใช้ในเครื่องรีฟอร์มอยู่ที่ 850? และอัตราส่วนโดยโมลของไอน้ำต่อสายป้อนอยู่ที่ 12.77 โดยสภาวะดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงานลงได้