ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแตกของเทอร์มินัลโอเลฟินแบบออกซิไดซ์เร่งปฏิกิริยาด้วยสารประกอบเชิงซ้อนโลหะสเทียเรต
Library Call : วพ.2547/3706 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันอย่างเลือกจำเพาะของโอเลฟินไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อกระบวนการอุตสาหกรรม แต่ยังมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์อย่างมากในด้านการศึกษา งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่เพื่อเตรียมสารประกอบคาร์บอนิลจากปฏิกิริยาการแตกของเทอร์มินัลโอเลฟินโดยใช้แอลฟาเมทิลสไตรีนเป็นสารต้นแบบ เมื่อใช้ TBHP เป็นออกซิแดนท์ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมสเทียเรต สารที่มีพันธะคู่คอนจูเกตกับวงแอโรมาทิกหรือหมู่คาร์บอนิลสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างเลือกจำเพาะได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ปานกลางถึงดีมากภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและ TBHP มีความจำเป็นต่อการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแตกแบบออกซิไดซ์สามารถเกิดได้ดีในตัวทำละลายประเภทแอโปรติก เช่น ไอโซออกเทน แอซิโทไนไทรล์ และ 1,2-ไดคลอโรอีเทน ภายใต้ภาวะที่เหมาะสม ปฏิกิริยาสามารถเกิดได้กับเทอร์มินัลโอเลฟินอื่นๆ การแตกของอนุพันธ์ของแอลฟาเมทิลสไตรีนที่มีหมู่ให้อิเล็คตรอนมากจะให้ผลิตภัณฑ์ได้ดี และเกิดผลิตภัณฑ์ได้น้อยเมื่ออนุพันธ์ของแอลฟาเมทิลสไตรีนมีหมู่ดึงอิเลกตรอน ปฏิกิริยาการแตกพันธะคู่ที่มีอิเลกตรอนมากแบบคอนจูเกตกับวงแอโรมาติกหรือหมู่คาร์บอนิลสามารถเกิดได้อย่างเลือกจำเพาะ ระบบออกซิเดชันที่พัฒนาขึ้นเชื่อว่าเกิดผ่านกระบวนการฟรีแรดิคัลและสารประกอบโครเมียมออกโซที่มีเลขเวเลนซ์สูง