ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแตกตัวของอะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนถ่านกัมมันต์ 
Library Call : วพ.2547/3702  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการแตกตัวของอะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีนและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนถ่านกัมมันต์ ในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาตร 70 มม. โดยมีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา 5% เหล็กบนถ่านกัมมันต์ การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรในการแตกย่อยดังนี้ อัตราส่วนระหว่างอะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีนและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 1:9 ถึง 5:5 โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก อุณหภูมิของปฏิกิริยาระหว่าง 400-470 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 45-120 นาที ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0-5% โดยน้ำหนัก และความดันของแก๊ซไฮโดรเจนเริ่มต้น 0-200 psi ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้วิเคราะห์โดยใช้เครื่องแก๊ซโครมาโตรกราฟีชนิดจำลองการกลั่น พบว่า 5% เหล็กบนถ่านกัมมันต์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะในการแตกตัวอะคลิโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีนและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว โดยภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยามีดังนี้ อัตราส่วนระหว่างอะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีน-สไตรีนและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 4:6โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก อุณหภูมิของปฏิกิริยา 430-450 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 90 นาที ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2.5% โดยน้ำหนัก และความดันของแก๊ซไฮโดรเจนเริ่มต้น 100 psi ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสภาวะที่เหมาะสมมีปริมาณแนฟทา 37.91-38.60% เคโรซีน 7.14-7.64% แก๊ซออยเบา 12.20-13.17% แก๊ซออยหนัก 1.40-1.48% และโมเลกุลสายยาว 2.38-4.44% นอกจากนั้นจากอินฟราเรดสเปกตรัม พบหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบแอโรมาติก เช่นเดียวกับสเปกตรัมของน้ำมันเบนซิน 95