ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัม/อะลูมินา และ HZSM-5 
Library Call : วพ.2546 / 3358  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาถึงกระบวนการแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างก้น 2 ชนิด คือ นิกเกิลโมลิบดินัมบนอะลูมินา และ HZSM-5 ลำหรับในการทดลองครั้งนี้ใช้ เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กขนาด 70 มิลลิลิตร โดยใช้ความดันแก๊สไฮโดนเจนที่ 0-200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 400-470 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมบนอะลูมินาระหว่าง 30-120 นาที และ 30-90 นาที สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 ในส่วนปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สำหรับนิกเกิลโมลิบดินัมบนอะลูมินาระหว่าง 0.0%-5.0% และ 0.0%-0.6% โดยน้ำหนัก สำหรับ HZSM-5 ตามลำตับ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบาที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยเทคนิคแก๊สโครมาโตรกราฟี ด้วยวิธี Simulated Distillation Gas chromatography (DGC) พบว่า ทีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสความดันแก๊สไฮโดรเจนที่ใช้ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา 90 นาที ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ 1.0% ของนิกเกิลโมลิบดินัมบนอะลูมินา ให้ปริมาณน้ำมันเบาที่ได้ 85.64% ซึ่งประกอบด้วย แนฟทา 36.15% เคโรซีน 11.49% ก๊าซออยล์ชนิดเบา 11.21% ก๊าชออยล์ชนิดหนัก 8.77% และไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 18.02% ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 พบว่าให้ผลการทดลองที่ไม่แตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับการใช้นิกเกิลโมลิบดินัมบนอะลูมินา คือที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ความดันแก๊สไฮโดรเจนที่ใช้ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา 60 นาที ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ 0.5% ของ HZSM-5 ให้ปริมาณน้ำมันเบาที่ได้ 85.46% ซึ่งประกอบด้วย แนฟทา 34.87% เคโรซีน 11.03% ก๊าชออยล์ชนิดเบา 11.49% ก๊าชออยล์ชนิดหนัก 8.73% และไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 19.34% ตามลำดับ