ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนเหล็ก/อะลูมินาและเหล็ก/ซิลิกา-อะลูมินา
Library Call : วพ.2548 / 4200  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดมุ่งหมายหลักของงานวิจัยนี้คือศึกษาถึงกระบวนการแตกตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา เหล็กบนซิลิกา-อะลูมินา เหลักบนอะลูมินา และนิกเกิดบนอะลูมินา ทำการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์ ขนาดเล็กซึ่งมีปริมาตร 70 มิลลิลิตร โดยมีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา 0.5-5% ของเหล็กบนซิลิกา-อะลูมินา 5% ของเหล็กบนอะลูมินา และ 5% ของนิกเกิลบนอะลูมินา กระบวนการแตกตัวกระทำ ณ อุณหภูมิ 390-470 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาระหว่าง 45-90 นาที ความดันก๊าซไฮโดรเจนเริ่มต้น 0-200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 0-6.0% โดยน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้เมื่อนำไปวิเคราะห์ หาองค์ประกอบโดยใช้เทคนิคก๊าซโครมาโตรกราฟี ด้วยวิธี Simulated Distillation Gas Chromatography (DGC) พบว่า 5% ของเหล็กบนซิลิกา-อะลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ปริมาณแนฟทามากที่สุด ได้ภาวะที่ เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา 5% ของเหล็กบนซิลิกา-อะลูมินา คือ อุณหภูมิของปฏิกิริยา 450 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 75 นาที ความดันก๊าซไฮโดรเจนเริ่มต้น 100 ปอนด์ต่อตางนิ้วและ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4.0% โดยน้ำหนัก ให้ปริมาณน้ำมัน 76.24% ซึ่งประกอบด้วยแนฟทา 45.35%, เคโรซีน 15.7%, ก๊าซออยล์ชนิดเบา 22.83%, ก๊าซออยล์ชนิดหนัก 3.70% และไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 12.41% ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา 5% ของเหล็กบนอะลูมินาที่สภาวะการทดลองเดียวกัน พบว่า ให้ปริมาณน้ำมัน 80.38% ซึ่งประกอบด้วยแนฟทา 35.14%, เคโรซีน 14.47%, ก๊าซออยล์ชนิดเบา 24.16%, ก๊าซออยล์ชนิดหนัก 5.53% และไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 20.70% ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา 5% ของนิกเกิลบนอะลูมินา ให้ปริมาณน้ำมัน 77.20% ซึ่งประกอบด้วยแนฟทา 38.24%, เคโรซีน 15.6%, ก๊าซออยล์ชนิดเบา 25.44%, ก๊าซออยล์ชนิดหนัก 3.38% และไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 16.94% ตามลำดับ