ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากนอร์แมลเฮกเซนและแก๊สโซลีนธรรมชาติ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม/ซีโอไลต์แซทเอสเอ็ม-5 และออกซิเดชันของฟีนอลบนเบดนิ่งของแอกทีฟคาร์บอน
Library Call : วพ.2547/3704 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เรื่องที่ 1: กระบวนการผลิตแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากนอร์แมลเฮกเซน และแก๊สโซลีนธรรมชาติ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม/ซีโอไลต์แซทเอสเอ็ม-5 ในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อได้ถูก พัฒนาขึ้น ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 400 ํC อัตราการไหลของสารตั้งต้น 0.4 มิลลิลิตรต่อนาที โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แซทเอสเอ็ม-5 ที่มีแพลเลเดียม 0.5% ภายใต้สภาวะ นี้ ค่าการเปลี่ยนแปลงของนอร์แมลเฮกเซนและแก๊สโซลีนธรรมชาติ คิดเป็น99.7% และ 94.3% ตามลำดับ (โดยมีค่าความจำเพาะต่อการเกิดแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน คิดเป็น 92.3% และ 92.6% ตามลำดับ) เรื่องที่ 2: ปฏิกิริยาออกซิเดชันของฟีนอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาแอกทีฟคาร์บอน ได้ถูกศึกษาในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ภายใต้อุณหภูมิและความดันออกซิเจนต่ำ ค่าความเข้มข้นของฟีนอลที่ออก จากเบด ค่าความต้องการใช้ออกซิเจน และสารกึ่งกลางได้ถูกวิเคราะห์ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา ความดันของออกซิเจน และลิควิดสเปซไทม์ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทิศทางการไหลของสารตั้งต้น ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อปฏิกิริยา แบบจำลองที่รวมถึง ค่าจลน์ศาสตร์แบบอินทรินสิก และค่าการถ่ายเทมวล ได้ถูกนำเสนอในงานวิจัยนี้ด้วย