ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาการรีฟอร์มก๊าซมีเทนด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนคลินอพทิลโอไลท์
Library Call : W4.75
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ก๊าซไฮโดรเจนเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในกระบวนการผลิตสารเคมีหลายประเภท เช่น ปฏิกิริยาฟิชเชอร์ทรอป (Fischer-Tropsch) เป็นต้น ปฏิกิริยาการรีฟอร์มก๊าซมีเทนด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน อย่างไรก็ตามปฏิกิริยานี้มีปัญหาที่สำคัญคือ การสูญเสียความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาอันเนื่องมาจากการเกาะตัวของคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา (Carbon deposition) ซึ่งมีผลทำให้เกิดการอุดตันในเตาปฏิกรณ์และทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเสื่อมความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาลง ดังนั้น การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาให้สามารถป้องกันการสะสมตัวของคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในงานวิจัยนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ศึกษาคือ นิกเกิลบนคินอพทิลโอไลท์ (Clinoptilolite) ซึ่งเตรียมด้วยวิธีอิมเพรกเนชั่น (Impregnation technique) เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณนิกเกิลที่ใช้ ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณของนิกเกิลบนคลินอพทิลโอไลท์ที่เหมาะสมคือ 8% โดยน้ำหนัก อย่างไรก็ตามพบว่ามีการเสื่อมคุณภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างการทำปฏิกิริยา ดังนั้น ซีเรียมและเซอร์โคเนียมสามารถปรับปรุงคุณภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ให้ผลดีที่สุดคือ 8%Ni-2%Zr/clino แต่การเสื่อมคุณภาพของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ยังคงมีอยู่ ในการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาที่ 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียสนั้น พบว่า ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการทำปฏิกิริยาการรีฟอร์มก๊าซมีเทน ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์