ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับอะลูมินา สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน
Library Call : ฉ199
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมที่รองรับบนตัวรองรับแกมมาอลูมินาโดยใช้วิธีการปรับสภาพก่อนการใช้งานภายใต้บรรยากาศแก๊สเสียแทนวิธีการเผาเหลือเถ้า ได้ทำการทดลองภายในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.6 เซนติเมตร ช่วงอุณหภูมิที่ทำการศึกษา 150-700 องศาเซลเซียส องค์ประกอบของแก๊สเสียจำลองประกอบด้วย แก๊สไนตริกออกไซด์ 0.05 เปอร์เซ็นต์, แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.3 เปอร์เซ็นต์, แก๊สโพรเพน 0.215 เปอร์เซ็นต์ และแก๊สออกซิเจน 0.5-5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ที่ความเร็วเชิงสเปซ 15.000 ชม.?? พบว่าอุณหภูมิที่ให้ค่าการเปลี่ยนที่ 50 เปอร์เซนต์ของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สโพรเพน มีค่าลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ได้พบอีกว่าภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพก่อนการใช้งาน คือภายใต้บรรยากาศแก๊สเสียที่มีอัตราส่วนผสมค่อนข้างหนา (S=0.8) และที่ช่วงอุณหภูมิ 300-600 องศาเซลเซียส รวมทั้งพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมที่รองรับอยู่ทั้งบนตัวรองรับอลูมินาและบนโมโนลิธ มีการเปลี่ยนไปของแก๊สไนตริกออกไซด์สูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ที่ช่วงอุณหภูมิ 500-700 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิที่ให้ค่าการเปลี่ยนที่ 50 เปอร์เซ็นต์ของแก๊สไนตริกออกไซด์ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์