ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาการรีฟอร์มก๊าซมีเทนด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Library Call : K11.25
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การรีฟอร์มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO?) ด้วยก๊าซมีเทน (CH?) เพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ (synthesis gas) ที่มีสัดส่วนของก๊าซไฮโดรเจน (H?) ต่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำเหมาะสมกับการผลิตไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์ทรอป (Fischer-Tropsch) งานวิจัยนี้ใช้ 5% Ni/Al?O? เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เตรียมโดยวิธีโซลเจล (sol-gel technique) และวิธีอิมเพรกเนชั่น (impregnation technique) บนอลูมินาที่ใช้ใน อุตสาหกรรมและอลูมินาที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล จากการศึกษาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเสียความว่องไวเนื่องจากการเกาะตัวของคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้ปฏิกิริยารีเวอร์ส วอเตอร์ก๊าซ ชิฟท์ (reverse water gas shift reaction) มีผลให้ค่าการเลือกของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO selectivity) สูงกว่าค่าการเลือกของไฮโดรเจน (H? selectivity) ส่วนการหาปริมาณคาร์บอนที่เกาะตัวบนตัวเร่งปฏิกิริยากระทำในเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนชนิดโปรแกรมอุณหภูมิได้ภายใต้บรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจน (temperature programmed oxidation on thermogravimetric analyzer) พบว่า คาร์บอนสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO?) ในช่วงอุณหภูมิ 670-700 ? และปริมาณคาร์บอนบน sol-gel Ni/Al?O? Ni/commercial Al?O? และ Ni/sol-gel Al?O? เป็น 25.15%, 17.89% และ 17.61% ตามลำดับ