ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์ 
Library Call : วพ.2552 / 5294  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การกำจัดทาร์ในแก๊สเชื้อเพลิงจากกระบวนการแกซิฟิเคชันชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นการทำความสะอาดแก๊สและเพิ่มร้อยละผลที่ได้ของแก๊สเชื้อเพลิง งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากไฮดรัสแมกนีเซียมซิลิเกตหรือทัลค์ สำหรับใช้ในกระบวนการแกซิฟิเคชัน ชีวมวล เพื่อกำจัดทาร์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดได้ โดยทำการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและศึกษาความสามารถในการกระตุ้นปฏิกิริยา โดยใช้ปฏิกิริยารีฟอร์มโทลูอีนด้วยไอน้ำเป็นแบบจำลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่ภาวะบรรยากาศและอุณหภูมิระหว่าง 600-800 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/ทัลค์ ได้แก่อุณหภูมิในการแคลไซน์นิกเกิลบนตัวรองรับทัลค์ ร้อยละของนิกเกิลบนตัวเร่งปฏิกิริยา และชนิดของตัวรองรับ ได้แก่ ทัลค์ โดโลไมต์ นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับทัลค์และนิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์ จากผลการทดลองพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีตัวรองรับเป็นไฮดรัสแมกนีเซียมซิลิเกตเร่งการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิและร้อยละของนิกเกิลบนตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ร้อยละการเปลี่ยนของคาร์บอนเพิ่มขึ้น โดยภาวะที่เหมาะสมในการทดลองคือ อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการแคลไซน์ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/ทัลค์ คือ 300 องศาเซลเซียส ร้อยละของนิกเกิลบนตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 5 โดยให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนของคาร์บอนอย่างสมบูรณ์และให้ค่าประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนสูงถึงร้อยละ 70.4