ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การรีฟอร์มมีเทนด้วยไอน้ำเพื่อเป็นแก๊สสังเคราะห์บนตัวเร่งปฏิกิริยาสารละลายของแข็งนิกเกิลแมกนีเซียมออกไซด์ 
Library Call : วพ.2545 / 3023  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มมีเทนด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยาสารละลายของแข็งนิกเกิลแมกนีเซียมออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งทรงกระบอก ตัวเร่งปฏิกิริยารูปร่างทรงกลมที่มีพื้นที่จำเพาะ 22 ตารางเมตรต่อกรัม ความหนาแน่น 589.64 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถูกบรรจุในเครื่องปฏิกรณ์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ อัตราส่วนของ H?O/CH? อัตราการป้อนของแก๊สมีเทน อัตราการป้อนของไอน้ำ และน้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแก๊สมีเทน และอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา โดยพบว่าสมการอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการรีฟอร์มด้วยไอน้ำในกรณีการใช้ไอน้ำที่มีปริมาณมากเกินพอให้อันดับปฏิกิริยาของแก๊สมีเทนเป็น 1 สำหรับการใช้ไอน้ำในปริมาณน้อยให้สมการอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่มีอันดับปฏิกิริยาของแก๊สมีเทนเป็น 1 และไอน้ำเป็น 0.5 นอกจากนี้ปฏิกิริยาการรีฟอร์มมีเทนด้วยไอน้ำเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งของแก๊สมีเทนซึ่งอธิบายโดยแบบจำลองของ Langmuir-Hinshelwood และปฏิกิริยาเคมีเป็นขั้นตอนในการควบคุมอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการทดลองกับสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์พบว่าสอดคล้องกัน โดยมีแบบจำลองของปฏิกิริยาทางเทอร์โมไดนามิกส์ คือปฏิกิริยาการรีฟอร์มมีเทนด้วยไอน้ำ และปฏิกิริยาวอเตอร์-แก๊สชิฟท์