ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาการรีดิวซ์ไนตริกออกไซด์ด้วยสารไฮโดรคาร์บอนขณะที่มีออกซิเจนมากเกินพอบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมจากการสังเกตสปีชีส์บนพื้นผิว
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ ได้นำเสนอกลไกการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดของไนตริกออกไซด์ด้วยสารไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรองรับด้วยอลูมินา ภายใต้บรรยากาศที่มีออกซิเจนมากเกินพอ โดยทำการศึกษาสปีชีส์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อใช้โพรพีนเป็นสารตั้งต้น สำหรับชุดการทดลองที่มี 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา ขั้นตอนการทำให้หลุดออกแบบโปรแกรมอุณหภูมิ และขั้นตอนการออกซิเดชันแบบโปรแกรมอุณหภูมิ พบว่ามีสปีชีส์อย่างน้อย 3 ชนิด เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรองรับด้วยอลูมินา การสังเกตการณ์ถูกกระตุ้นซ้ำของสปีชีส์ด้วยแก๊ซออกซิไดส์ต่างๆ และการศึกษาธรรมชาติของสปีชีส์หลังจากการเติมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงในแก๊ซตั้งต้นผสม ชี้ให้เห็นว่ามีกลไกการเกิดปฏิกิริยา 2 ถึง 3 กลไก เกิดขึ้นพร้อมกันที่ภาวะของปฏิกิริยาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะควบคุมเส้นทางการเกิดปฏิกิริยาที่ต้องการบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้ อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ำซึ่งการออกซิเดชันโพรพีนเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ พบว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ถูกออกซิไดส์บางส่วนซึ่งสามารถสลายตัวได้เองที่อุณหภูมิสูง เป็นสารประกอบเพียงตัวเดียวที่แสดงบทบาทสำคัญอย่างชัดเจนในปฏิกิริยาดังกล่าว ในขณะที่การศึกษาสปีชีส์ด้วยวิธีนี้ ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาข้างต้นด้วยการใช้โพรเพนเป็นสารตั้งต้นแทนโพรพีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสปีชีส์ที่ได้มา เป็นสปีชีส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา