ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาของนิเกิล-ซิลิโกอะลูมิโนฟอสเฟต-34 และนิเกิล-ซิลิโกอะลูมิโนฟอสเฟต-44 ในการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน
Library Call : วพ.2545 / 3024  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล-เอสเอพีโอ-34 และนิกเกิล-เอสเอพีโอ-44 ที่มีอัตราส่วนของซิลิกอนต่อนิกเกิลเป็น 40 และ 80 ในการศึกษานี้ใช้เททระเอทิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และไซโคลเฮกซิลเอมีนเป็นสารต้นแบบในการเตรียมนิกเกิล-เอสเอพีโอ-34 และนิกเกิล-เอสเอพีโอ-44 ตามลำดับ ได้ศึกษาผลของอัตราส่วนของเทมเพลทต่อฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ และอัตราส่วนของซิลิกอนต่อนิกเกิลต่อการเกิดตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์อาร์ดี เอ็กซ์อาร์เอฟไอซีพี-เออี เอสอีเอ็ม แอมโมเนีย-ทีพีดี และการดูดซับไนโตรเจน ได้ทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน ตัวแปรชนิดต่างๆ ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิ (300-500 ํC) และอัตราส่วนของซิลิกอนต่อนิกเกิลมีผลต่อค่าการเปลี่ยนเมทานอล และความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ จากการใช้สารตั้งต้นที่ประกอบด้วย 22% เมทานอลในไนโตรเจนที่ความเร็วอิสระ 2000 ต่อชั่วโมง พบว่าค่าการเปลี่ยนเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล-เอสเอพีโอ-34 (อัตราส่วนของซิลิกอนต่อนิกเกิลเป็น 40) ที่ 450 ํC มีค่า 100% พบว่าเกิดโค้กน้อยมากและปริมาณของแก๊สมีเทนต่ำ การลดปริมาณนิกเกิลทำให้ความเลือกจำเพาะต่อโอเลฟินเบาสูงขึ้น และการสะสมของโค้กในตัวเร่งปฏิกิริยาน้อยลง อัตราการเกิดโค้กค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดอื่น