ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์โอเลฟินเบาจากเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา Co/ZSM-5
Library Call : 501156  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา H/ZSM-5 zeolite และ Co/ZSM-5 zeolite ในปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินเบา โดยการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา H/ZSM-5 zeolite ที่อัตราส่วน Si/Al เป็น 20, 50, 80 และ 150 โดยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ถูกทดสอบประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิ 200-500 องศาเซลเซียส เพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาและอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบจากปริมาณโอเลฟินเบาที่เกิดขึ้นพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา H/ZSM-5 zeolite ที่อัตราส่วน Si/Al เป็น 80 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนเมทานอลไปเป็นโอเลฟินเบาคือ 300 องศาเซลเซียส จากนั้นสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา H/ZSM-5 zeolite ที่อัตราส่วน Si/Al เป็น 80 ที่ขนาดอนุภาคต่างๆ (1.8, 3.4 และ 4.7 ไมโครเมตร) เพื่อศึกษาผลของขนาดอนุภาคต่อการเติมโลหะโคบอลต์ที่ปริมาณการเติมต่างๆ ( 1, 5, และ 10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก) โดยพบว่าขนาดอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยา H/ZSM-5 zeolite จะไม่ส่งผลต่อการเลือกเกิดของโอเลฟินเบาเช่นเดียวกับตัวเร่งปฏิกิริยา Co/ZSM-5 ที่มีการเติมโคบอลต์ที่ 1 และ 5 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักโคบอลต์ ซึ่งตรงกันข้ามกับการเติมโคบอลต์ที่ 10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ขนาดอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยาจะส่งผลต่อการเลือกเกิดของโอเลฟินเบาอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีขนาดอนุภาคเล็ก(1.8ไมโครเมตร) จะมีารเลือกเกิดของโอเลฟินเบาที่สูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีอนุภาคขนาดใหญ่(3.4 และ 4.7 ไมโครเมตร) เนื่องจากโคบอลต์มีการกระจายตัวภายในโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดเล็กได้มากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดใหญ่ ซึ่งปริมาณโคบอลต์ในโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อเวลาในการทำปฏิกิริยาและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น