ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มซีเอ็ม-41 ที่มีทังสเตนและแอกทิวิตีสำหรับเมตาทีซิสโอเลฟิน
Library Call : วพ.2545 / 3020  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ศึกษาวิธีสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มซีเอ็ม-41 ที่มีทังสเตนอยู่ด้วยสองวิธีคือ การสังเคราะห์โดยตรงและอิมเพรกเนชัน การสังเคราะห์โดยตรงทดลองทั้งในภาวะที่เป็นกรดและภาวะที่เป็นเบส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งมีปริมาณทังสเตนมากที่สุด ได้สังเคราะห์ทังสเตน-เอ็มซีเอ็ม-41 โดยตรงด้วยการตกผลึกแบบไฮโดรเทอร์มอลจากของผสมของสารตั้งต้นที่มีทังสเตนด้วย เพื่อหาวิธีสังเคราะห์ที่เหมาะสมจึงได้แปรค่าตัวแปร เช่น ความเป็นกรดของเจล ชนิดของสารต้นแบบ (เซทิลพิริดิเนียมโบรไมด์และเซทิลไทรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์) ชนิดของสารตั้งต้นที่เป็นทังสเตน (แอมโมเนียมทังสเตตและโซเดียมทังสเตต) และอัตราส่วนในเจลของซิลิกอนต่อทังสเตน (4-120) ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การดูดซับไนโตรเจน การคายรังสีโดยใช้พลาสมาเหนี่ยวนำ ฟูเรียร์แทรนซ์ฟอร์มอินฟราเรดการกระเจิงแบบรามาน และการสะท้อนรังสียูวี-วิซิเบิลแบบแพร่กระจาย ของแข็งสีขาวที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบสูงสุดของเอ็มซีเอ็ม-41 ได้จากการตกผลึกจากเจลในภาวะที่เป็นเบสที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 วัน พร้อมกับการปรับพีเอชทุกวัน ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาของทังสเตนเอ็มซีเอ็ม-41 โดยใช้แก๊สตั้งต้นที่มี 1-เฮกซีน 30.5 เปอร์เซ็นต์ ในแก๊สไนโตรเจน เพื่อที่จะเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทังสติกออกไซด์/เอ็มซีเอ็ม-41 ได้ใส่สารละลายที่มีโซเดียมทังสเตตในปริมาณที่ต้องการลงบนเอ็มซีเอ็ม-41 โดยวิธีการทำให้เปียกพอดี ได้เปรียบเทียบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มซีเอ็ม-41 และทังสติกออกไซด์/เอ็มซีเอ็ม-41 ที่มีอัตราส่วนของซิลิกอนต่อทังสเตนเท่ากันในการเร่งปฏิกิริยาเมตาทีซีสของ 1-เฮกซีนที่ภาวะเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สจากเมตาทีซีนของ 1-เฮกซีนพร้อมด้วยค่าการเปลี่ยน 1-เฮกซีนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน-เอ็มซีเอ็ม-41 ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสติกออกไซด์/เอ็มซีเอ็ม-41 ให้ค่าการเปลี่ยน 1 เฮกซีนต่ำมาก (13-16 เปอร์เซ็นต์) ที่ภาวะเดียวกันความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโพรพิลีนไม่ขึ้นกับตัวแปรใด ๆ การเกิดบิวทีนเกิดได้ดีที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ในขณะที่การเปลี่ยนบิวทีนต่อไปเป็นเอทิลีนจะเกิดได้ดีที่อุณหภูมิสูงขึ้น เกิดมีเทนในปริมาณมากสำหรับทุกกรณี โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง ทังสเตน-เอ็มซีเอ็ม-41 ที่สังเคราะห์โดยตรงมีความเลือกจำเพาะสูงต่อการเกิดเอทิลีนสูงกว่าทังสติกออกไซด์/เอ็มซีเอ็ม-41 ที่ได้จากวิธีอิมเพรกเนชันมาก การกระจายตัวอย่างดีของทังสเตนบนผิวตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ทังสเตน-เอ็มซีเอ็ม-41 มีความว่องไวต่อการเร่งปฏิกิริยา