ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการทำงานของอินเวอร์เตอร์
Library Call : 550121
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันเนื่องจากแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ซึ่งโดยที่ตั้งของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นปริมาณมาก ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยพิจารณาในส่วนของจุดทำงานสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับการทำงานในโหมดต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์เมื่อเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า กระบวนการที่นำเสนอจะเป็นการหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการหาจุดทำงานสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และคำนวณหาค่ากระแสและแรงดันที่ผลิตได้ทดสอบเปรียบเทียบกับเอกสารข้อมูลจากผู้ผลิต และจากการตรวจวัดจริง นอกจากนี้ยังทดสอบการผลิตกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อเกิดความไม่เข้ากันของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และท้ายสุดทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้ากับระบบทดสอบท่าทรายดัดแปลง 34 บัส โดยคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าร่วมกับการพิจารณาการทำงานของอินเวอร์เตอร์ในโหมดต่างๆ