ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารอะโรมาติกจากแก๊สปิโตรเลียมเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบ MFI ที่มีโลหะผสมอยู่
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเปลี่ยนแก๊สปิโตรเลียมเหว (LPG) ได้แก่ โพรเพน บิวเทน และแก๊สผสมของทั้งสอง ไปเป็นสารอะโรมาติก บนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอ็มเอฟไอ (MFI หรือ ZSM-5) ที่มีโลหะต่างๆ ผสมอยู่ พบว่าสังกะสี(Zn) และแกลเลียม(Ga) ช่วยเพิ่มทั้งความว่องไวและการเลือกเกิดของการสังเคราะห์อะโรมาติกจากโพรเพน และถึงแม้จะเติมสังกะสี หรือแกลเลียม ลงในตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มเอฟไอ โดยการแลกเปลี่ยนไออนเพียงเล็กน้อยก็ยังคงให้การเลือกเกิดอะโรมาติก (ส่วนใหญ่ได้แก่ เบนซีน โทลูอีน และ ไซลีน (BTX)) สูงกว่าใน สังกะสีซิลิเกตหรือ แกลเลียมซิลิเกต ซึ่งอาจเกิดจากในสังกะสีหรือแกลเลียม แลกเปลี่ยนไอออนกับตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มเอฟไอ มีอะลูมิเนียม(Al) ซึ่งช่วยเพิ่มค่าความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยา และเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาลง ได้พัฒนาโดยเตรียม สังกะสีอะลูมิเนียมซิลิเกต และ แกลเลียมอะลูมิเนียมซิลิเกตขึ้น และพบว่าแอมโมเนียมฟอร์มของสังกะสีอะลูมิเนียมซิลิเกตซึ่งมีอัตราส่วนซิลิกอนต่อสังกะสีเท่ากับ 150 และซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมเท่ากับ 40 และไฮโดรเจนฟอร์มของ แกลเลียมอะลูมิเนียมซิลิเกต ซึ่งมีอัตราส่วนซิลิกอนต่อแกลเลียมเท่ากับ 155 และซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมเท่ากับ 40 จะให้ผลการเลือกเกิดของเบนซิน โทลูอีน และไซลีน สูงคือ 51 % และ 64 % ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก สังกะสี หรือแกลเลียม แลกเปลี่ยนไอออนกับตัวเร่งปฏิกิริยาเอ็มเอฟไอ ที่มีปริมาณสังกะสีหรือ แกลเลียมใกล้เคียงกัน แต่ขั้นตอนในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาน้อยกว่า ในการเติมแพลทินัมลงใน แอมโมเนียมฟอร์มของ สังกะสีอะลูมิเนียมซิลิเกต และไฮโดรเจนฟอร์มของ แกลเลียมอะลูมิเนียมซิลิเกต พบว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา ทั้งนี้ อาจเนื่องจากบทบาทของอะลูมิเนียมที่มีอยู่ในโครงสร้างของซีโอไลต์ ในการส่งผ่านไฮโดรเจนไปยังพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดการเกิดโค้ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนฟอร์มของแกลเลียมอะลูมิเนียมซิลิเกต บทบาทที่ประสานสอดคล้องระหว่าง อะลูมิเนียม และแกลเลียม ในการลดการเกิดโค้กน่าจะดีกว่าบทบาทของแพลทินัม ด้วยเหตุนี้จึงไม่พบผลในการลดการโค้กของแพลทินัมในตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว