ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกซิไดซ์ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเวเนเดียม
Library Call : PJ.2540 / 1203  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว ได้แก่ ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ระบบตัวทำละลาย ชนิดของซิฟเบสลิแกนด์ สาร ประกอบและสารเชิงซ้อนโลหะเวเนเดียม และชนิดของสารเติมแต่ง โดยทำการศึกษาที่ อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นคีโทนอย่างเลือกจำเพาะ เมื่อ พิจารณาถึงปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้ พบว่าสารเชิงซ้อนโลหะเวเนเดียม โดยเฉพาะ VO(salophen) มีความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีกว่าสาร เชิงซ้อนโลหะเวเนเดียมอื่นๆ นอกจากนี้จากหลักฐานทางเคมี พบว่าตัวกลางหนึ่ง คือ แอลคิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และสารตัวกลางอีกตัวหนึ่งเชื่อว่าไม่ใช่คาร์บอนฟรีแรดิคัล