ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ความเลือกจำเพาะของออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่เร่งปฏิกิริยาด้วยโลหะสเทียเรต
Library Call : วพ.2547 / 3993 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างเลือกจำเพาะของสารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว โดย ใช้โลหะสเทียเรตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้ภาวะที่ไม่รุนแรง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจำเพาะของ ปฏิกิริยา ได้แก่ ชนิดของโลหะสเทียเรต ตัวเร่งปฏิกิริยาสองชนิด ตัวเร่งปฏิกิริยาสามชนิด ความเกะกะ และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาและ TBHP จากการศึกษาพบว่า โครเมียม (III) สเทียเรตสามารถ ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพและให้ความเลือกจำเพาะในการเกิดปฏิกิริยาสูง เมื่อใช้ ไซโคลเฮกเซนเป็นสารต้นแบบจะได้ไซโคลเฮกซาโนนเป็นผลิตภัณฑ์หลักในปริมาณสูงและมี ความเลือกจำเพาะที่ดีเยี่ยม ออกซิเดชันของเทอร์เทียรีบิวทิลไซโคลเฮกเซนและเมทิลไซโคลเฮกเซน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หมู่แทนที่บนวงไซโคลเฮกเซนเป็นตัวกำหนดตำแหน่งในการเกิด ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาชอบเกิดที่ตำแหน่งที่ 3 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของนอมัลเฮกเซนให้ผลิตภัณฑ์หลัก ในตำแหน่งที่ 2 และ 3 โดยไม่พบผลิตภัณฑ์ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 1 สำหรับแอดาเมนเทนเกิดปฏิกิริยาอย่างเลือกจำเพาะไปเป็น 1-แอดาเมนทานอล การศึกษาผลของตัวจับปฏิกิริยา (คาร์บอน เททระคลอไรด์และโบรโมไทรคลอโรมีเทน) และตัว'รีดิวซ์ (ไทรเฟนิลฟอสฟีน) เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาของระบบเชื่อว่ากลไกของการเกิดปฏิกิริยาเกิดผ่านฟรีเรดิคัล